ଶୁଣ ମୋ ଗୁହାରୀ


ଭକ୍ତିର ଅନ୍ତରେ ଡାକୁଛି ତୁମକୁ
ତୁମ ସିଂହଦ୍ଵାରେ ରହି
ଶୁଣ ବାରେ ଡାକ ହେ ଜଗତନାଥ
ଅନ୍ୟ ଗତି ମୋର ନାହିଁ ॥
ଭକ୍ତ ଦାସିଆର ଡାକକୁ ଶୁଣିଲ
ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟେ ଥାଇ
ଧନ୍ୟ କଲ ତାକୁ ଭକ୍ତିଭାବ ଡୋରେ
ତା’ଶ୍ରୀଫଳ ହସ୍ତେ ନେଇ ॥
ଦାସ ବଳରାମ ବିତାଡିତ ହୋଇ
ବାଲିରଥ ଗଢିଥିଲେ
ସେ ବାଲିରଥରେ ବିଜେ ହୋଇ ପ୍ରଭୁ
ତା’ରେ ଦରଶନ ଦେଲେ ॥
କରି ଦିଅ ମତେ ବଳରାମ ଦାସ
ଅବା ଦାସିଆ ବାଉରୀ
ତରିଯିବି ପ୍ରଭୁ ଏ ଭବ ସଂସାରୁ
ତୁମ ପଦେ ଆଶ୍ରା କରି ॥

No comments:

Post a Comment

Please can you let me know if you have any inputs, comments, and concern? I look forward to hearing from you.

Instagram Live