ବୟସର ପ୍ରଥମ ପାହାଚରେ

ଦେଖାହୁଏ ତୁମ ସହ
ବୟସର ପ୍ରଥମ ପାହାଚରେ
ତୁମ ଗାଆଁ ନଈକୂଳେ
ତୁମେ ପାଦ ମାଜୁଥିବା ସମୟରେ,

ସକାଳର କଅଁଳ ଖରାରେ
ଚିକମିକ କରୁଥିଲା ତୁମ ଗାଆଁ ନଈ
ବାସୀ ହଳଦୀର ଛିଟାରେ
ବସନ୍ତର ମୃଦୁ ମଳୟରେ
ଭାସି ଆସୁଥିଲା କୋଇଲିର ପଞ୍ଚମ ରାଗିଣୀ
ସ୍ଵର ପୁଣି ତୋଳୁଥିଲା
ତୁମ ପାଦ ପାଉଁଜି ତା ସାଥିରେ,

ଫୁଲେଈ ଫଗୁଣଟା
ଭାରି ଈର୍ଷାରେ ଜଳୁଥିଲା ସେଦିନ
କିନ୍ତୁ, ବରଷି ଯାଉଥିଲା ଶ୍ରାବଣ
ଭିଜୁଥିଲେ ଦୁହେଁ ଆମେ
ଦେଖୁଥିଲେ କେତେ କେତେ  ସ୍ଵପ୍ନ...,

No comments:

Post a Comment

Please can you let me know if you have any inputs, comments, and concern? I look forward to hearing from you.

Instagram Live